Αρχές Κυβερνοασφάλειας

Μάθε τις θεμελιώδεις αρχές, διαδικασίες και πρακτικές για την ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών και των δικτύων.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 30 ώρες
Άνευ διδασκάλου
Σε τάξη